Jeg fikk et interessant spørsmål fra lokalavisa Arbeidets Rett om hvorfor det ikke er påske denne uka. Jeg trodde svaret lå  i  hvordan norsk lov definer vårjevndøgn, men jeg tok litt feil.

Foto: Cathrine Lie Engåvoll

I lov om helligdager og helligdagsfred §2 står det at første påskedag  skal være første søndag etter første fullmåne som inntreffer på eller etter 21. mars. I tillegg at skjærtorsdag er siste torsdag før denne. Akkurat nå kl 02:42 den 21. mars er det fullmåne. Dermed er det skjærtorsdag i dag etter norsk lov, men så enkel er ikke verden.

Det er mange forhold som gjør det komplisert å lage en god regel for når påska skal være. Det første er at fullmåne ikke faller på samme data rundt hele kloden. Videre at vår jevndøgn forskyves pga av at vi har skuddår hvert fjerde år, men ikke hvert hele hundreår og at vi allikevel har skuddår hvert fjerde hundreår (f.eks år 2000). Totalt blir det 97 skuddår pr 400 år.

Kirkemøtet i Nikea (325), bestemte at alle kristne skulle ha påske samtidig og ikke nødvendigvis samtidig med jødenes Pesach. Møtet tok som norsk lov, utgangspunkt i et vårjevndøgn den 21. mars.

I 1582 innførte pave Gregorius XIII den gregorianske kalenderen. Da kom formuleringen som vi har i norsk lov, men på den tiden hadde de ikke like gode metoder for å beregne fullmåne og tok utgangspunkt i syklisk fullmåne. Utgangspunktet for denne er at det med ganske stor nøyaktighet er 235 fullmåner på 19 år. Dermed ender en opp med matematiske beregninger som gir klare svar på når påsken er, men en får noen avvik fra den enkle regelen. Det benyttes modulusregning, en metode der en deler et helt tall på et annet helt tall og får en heltallig rest når divisjonen ikke går opp. Denne resten tar en med seg i videre regning. En metode med dette utgangspunktet ble utviklet av matematikeren Carl Friedrich Gauss i 1816.

Konklusjonen er at pave Gregor og matematikken står over norsk lov.

Kilder:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-02-24-12

https://snl.no/gregoriansk_kalender

https://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5skeformelen

https://titan.uio.no/node/3203