GeoGebra er et gratis verktøy til bla. plotting i et koordinatsystem og beregninger i et regneark. GeoGebra brukes mye i matematikkundervisningen og elevene er helt avhinge av å kunne programmet for å løse en del av oppgavene på eksamen.

I tillegg kan geogebrafilene konverteres til html-kode slik at de kan leses på Javaplattform ii en nettleser. Dette gir store muligheter til å lage animasjoner. En bruker verktøyet glider for å lage et punkt som kan dras fram og tilbake for å variere variabler. Endringen en gjør vises i animasjonen.  I matematikk er dette supert for å se hvordan en polynomfunksjon ser ut grafisk. For eksempel funksjonen f(x)=a*x^2 + b*x + c.  Variablene a,b,og c lages som glidere innenfor et egendefinert intervall før en skriver inn funksjonsuttrykket. Når en så trekker i gliderne kan en utforske hvordan grafen endrer seg når en endrer a,b,og c. For å publisere på nett finnes det flere muligheter. En kan trykke på Fil>Eksporter>Dynamisk ark som webside. Resultatet blir en fil som kan lastes opp i et LMS eller på en annen nettside der en har tilgang til å laste opp html-filer. Denne har fungert før, men nå førte den meg bare til den andre muligheten: Trykke Fil>Del og laste det opp i GeoGebraTube.

I andre sammenhenger kan en lage mer avanserte animasjoner med figurer og bilder som flytter seg og endrer fasong basert på matematiske formler og endring av variabler. Jeg har laget animasjoner  for matematikk, kjemi og fysikk. Her er noen eksempler:
Andregradsfunksjonen nevnt tidligere for Matematikk 1T: http://www.geogebratube.org/student/m97605
Syre/basetitrering beregnet for Kjemi 1: http://bit.ly/titrering
Termisk stråling fra et sort legeme, animasjon av planckkurver for Fysikk 1: http://bit.ly/termisk
Naturlige buffersystemer i Kjemi 2: http://bit.ly/naturligebuffere

Erfaringene fra klasserommet er at dette fungerer godt som trening/utdyping av fagstoffet etter at det er gjennomgått i klassen eller innlært på annen måte. Jeg har ikke lagt til noe nærmere forklaring av fagstoffet i animasjonen så det er en fotutsetning at elevene har vært gjennom dette først. For kjemiforsøket er det i tillegg viktig at de har sett/prøvd utstyret i praksis for å få noe igjen for å bruke animasjonen. Jeg har gjerne vist animasjonen for klassen på forhånd samtidig som de har den tilgjengelig på egen EDB-maskin for å kunne trene videre. Elevene liker godt å få prøve seg litt på egenhånd. De kan med fordel også lære seg å lage sine egne animasjoner. For eksempler kan de utfordres til å lage GeoGebraløsninger på hver sine matematikkoppgaver og så dele disse i et felles forum.